Search form

Mga Kaazi 15:19

19Kamhan indogangan ni Santiago pagpanan-og nga wani ya kanaong hena-hena mahitenged ka mga diri kon Yodayo nga minsakop di kan Hisos. Diri kita anleges kaniran ka pagtoman ka mga balaed nga inbilin ni Moysis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index