Search form

Mga Kaazi 15:2

2Kamhan minlalis gazed siran daw sin Pablo. Agon ya mga sakop ni Hisos dizan ka Antiyokya inpakaro niran si Pablo daw si Barnabi daw ya mga iba nga tao doro ka Hirosalem dazaw ansabot siran ka mga sinarigan ni Hisos daw ya mga malaas kon kinahanglan tomanen niran ya balaed nga inbilin ni Moysis kon diri sa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index