Search form

Mga Kaazi 15:20

20Hinoa magsoyat kita kaniran nga diri siran mangaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Kamhan likazan niran ya paghenay. Kamhan diri siran mangaen ka mga pinitlok kay may dogo pen. Bisan ya dogo na bisan ono nga ihazep diri siran mangaen kay dini kanami nga mga Yodayo maonga iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index