Search form

Mga Kaazi 15:21

21Madazaw kon antoman siran kaiton nga balaed kay sokad kawandini pen kada aldaw nga tigpahimlay inbasa na mga Yodayo ya mga balaed nga inbilin ni Moysis dizan ka singbahan na mga Yodayo. Kamhan doro ka tagsa tagsa nga longsod inwali ya toong mga panaba. Agon basi malain ya hena-hena niran kon diri antoman ya mga diri kon Yodayo kaini nga batasan nga intoldo di nao kamazo. Ani ini ya pagpanaba ni Santiago nga oloolo na mga sakop ni Hisos doro ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index