Search form

Mga Kaazi 15:22

22Kamhan ya mga sinarigan daw ya mga malaas daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem namagsabot siran nga pilien ya mga tao dazaw paibahen siran kanin Pablo balik ka Antiyokya. Kamhan si Hodas indagnazan kan Barsabas daw si Silas nga dowang oloolo ka mga sakop ni Hisos ani ya inpili niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index