Search form

Mga Kaazi 15:23

23Inpadara disab niran ya sinoyat nga nagalaong nga kamo nga mga diri kon Yodayo nga taga Antiyokya daw taga Siriya daw taga Silisiya, wani ya soyat garing kanami nga mga apostolis daw ya mga malaas daw ya tanan mga sakop ni Hisos nga nagatipon doro ka Hirosalem. Kamhan nangamosta kami kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index