Search form

Mga Kaazi 15:24

24Matod may mga mindateng kamazo garing kanami koni nga insamok kamo daw inpanlibeg kamo kay bisan waray sogo nami kaniran mintoldo siran kamazo nga nagalaong nga kinahanglan magtoman kamo ka batasan ni Moysis nga magpatori ya mga amaama daw tomanen disab ya mga balaed nga inbilin ni Moysis. Ani ini ya nabatian nami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index