Search form

Mga Kaazi 15:28

28Kami daw ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos diri anpatoo kamazo ka tanan mga balaed na mga Yodayo. Ani ka lamang ya kinahanglan nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index