Search form

Mga Kaazi 15:29

29azaw kamo pagkaen ka makaen nga inhalad daan ka mga diyosdiyos. Azaw kamo pagkaen ka dogo daw ya mga pinitlok kay may dogo pen. Kamhan likazan mazo ya paghenay. Madazaw kon antoman kamo kaini. Ani ini ya togon nami kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index