Search form

Mga Kaazi 15:3

3Na, ka nagasinged siran ngaro ka Hirosalem min-azi siran ka lopa nga Ponsiya daw ya lopa nga Samariya. Inpanan-og disab niran ka mga taga doro nga ya mga tao nga diri kon Yodayo minsakop di siran kan Hisos. Kamhan dakola ya kasaza na tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index