Search form

Mga Kaazi 15:38

38Kamhan diri ansogot si Pablo kay izang mahon-a pen doro ka lopa nga Panpiliya imbizaan siran ni Markos. Kamhan wara iza magtabang kaniran ka pagpadazon ka kanirang tarabaho.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index