Search form

Mga Kaazi 15:4

4Pagdateng nin Pablo ka Hirosalem madazaw ya pagpangamosta kaniran na mga sakop ni Hisos daw ya mga sinarigan ni Hisos daw ya mga malaas. Kamhan inpanan-og nin Pablo kaniran nga dakola ya pagtabang na Diyos pagdara nami ka sindo mahitenged kan Kristo doro ka mga tao nga diri kon Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index