Search form

Mga Kaazi 15:40

40Kamhan si Silas ani ya inpili ni Pablo. Ka wara pen siran magpanaw mintabang kaniran ya mga sakop ni Hisos ka pag-ampo ka Diyos dazaw tabangan siran naiza. Kamhan minpanaw siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index