Search form

Mga Kaazi 15:5

5Kamhan ya mga Parasiyo nga minsakop di kan Hisos mintindeg di siran daw minlaong nga ya mga tao nga diri kon Yodayo kinahanglan isogo nga tomanen mazo ya batasan nga magpatori ya mga amaama. Tomanen isab ya mga balaed nga inbilin ni Moysis nga kantang karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index