Search form

Mga Kaazi 15:6

6Pagkakamhan kaiza ya mga sinarigan daw ya mga malaas dizan ka mga sakop ni Hisos namagtipon siran kay ansabot kon kinahanglan tomanen niran ya balaed nga inbilin ni Moysis kon diri sa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index