Search form

Mga Kaazi 15:7

7Dogay ya pagsabot niran. Kamhan mintindeg si Pidro daw minlaong nga kanaong mga lomon kan Kristo, mahagdam kamo nga izang mahon-a pen dini kamazo inpili hao na Diyos dazaw hao ya anwali ka sindo mahitenged kan Kristo doro ka mga tao nga diri kon Yodayo dazaw makabati siran kaini daw antoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index