Search form

Mga Kaazi 16

1Minpadazon si Pablo pagpanaw ngaro ka mga longsod nga Dirbi daw Listra. Kamhan may isang sakop ni Hisos doro nga si Timotiyo ya ngaran. Ya toong ina Yodayo daw minsakop disab kan Hisos. Ya toong ama taga Girika. 2Kamhan intahod si Timotiyo na tanan mga sakop ni Hisos nga nagahela doro ka Listra daw Ikoniyo. 3Kamhan paibahen kontana ni Pablo si Timotiyo dazaw iza ya katimbang niran piro diri kon podo Yodayo ya dogo ni Timotiyo kay taga Girika ya toong ama. Kamhan inpatori naiza si Timotiyo dazaw doro ka pagasindan niran anpaseled ya mga Yodayo kan Timotiyo kay mahagdam sirang tanan nga diri kon Yodayo ya ama ni Timotiyo.

4Na, pagpadazon niran ka mga iba pen nga longsod inpakahagdam niran ya mga sakop ni Hisos ka mga sogo na mga sinarigan ni Hisos nga taga Hirosalem daw ya mga malaas dazaw tomanen niran. 5Intabangan disab siran nin Pablo dazaw heget ya kanirang pagtoo kan Kristo. Kamhan kada aldaw ya mga sakop ni Hisos nga nagatipon nagadogang pen siran ka pagtaed ka pagpasakop kan Kristo.

6Pagkakamhan kaiza min-azi siran ngaro ka mga lopa nga Prigiya daw Galasiya kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos wara magtogot kaniran ka pagwali ka mga tao mahitenged kan Kristo doro ka lopa nga Asya. 7Pagdateng niran ka eltanan na lopa nga Misiya gosto siran anlapos ka lopa nga Bitiniya piro wara togoti na Ispirito ni Hisos. 8Agon minlabay siran ka Misiya ka pagdiritso niran ka pantalan nga Troas. 9Na, pagkakahabzen ka may nakitan ni Pablo nga garing ka Diyos nga may isang tao nga taga Masidoniya nga nagatindeg daw nagahangzo kan Pablo nga nagalaong nga magdali ngarini ka Masidoniya. Tabangi kami dini! 10Pagpakahagdam ni Pablo kaiton min-andam kami ka pagkaro ka Masidoniya. Hao nga si Lokas ani ya min-iba kanin Pablo ngaro kay dazaw anwali kami ka madazaw nga sindo mahitenged kan Kristo.

11Minsakay kami ka bangka nga garing ka Troas ngaro ka poro-poro nga Samotrasiya. Pagsonod nga ka aldaw largo disab kami pagsakay dipi ka pantalan nga Niyapolis. 12Kamhan minbagtas kami ngaro ka siyodad nga Pilipos nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga Masidoniya. Inharian na mga taga Roma ini nga siyodad. Kamhan nagahela kami doro ka mga talagsa kang aldaw. 13Pagdateng ka na Sabado nga tigpahimlay na mga Yodayo mingawas kami ka pirtahan na siyodad kay karohon dizan ka kilid na sapa kay nagahena-hena kami nga dizan may mga Yodayo nga nagatipon kay anpangamozo ka Diyos. Kamhan nagalo-to kami daw nagapakiglaonglaong ka mga babazi nga nagatipon di. 14Na, may isang babazi nga nanalinga kanami nga si Lidiya ya ngaran. Taga Tiyatira iza daw magbaligzaay ka panapten nga mararag daw mahal. Ya batasan ni Lidiya bisan diri kon Yodayo iza minhawag iza ka matood nga Diyos. Kamhan mintabang ya Ginoo kanangiza ka pagtoo ka sindo nga inpanaba ni Pablo mahitenged kan Kristo. 15Kamhan inbenzagan iza daw ya tanan mga sakop dizan ka toong lagkaw. Kamhan indapit kami naiza nga nagalaong nga kon anhena-hena kamo nga matood ya pagsakop nao ka Ginoo magbisita kamo kanao dizan ka kanaong lagkaw. Kamhan wara gazed kami magbaribad.

16Na, may isang aldaw pagpasinged nami dizan ka dapit nga pangamozoanan ka Diyos may isang oripen nga daragitahay nga minsogat kanami. Inharian iza na maonga kamhan may gahem naiza ka pagtekma ka domadateng. Kamhan garing ka toong pagtekma ka kapalaran na mga tao nakakowarta gazed ya toong mga agaron. 17Na, ya batasan na daragitahay minsonod iza kanami ni Pablo daw minsinggit nga nagalaong nga ini nga mga taohana mga insogo siran na Labaw nga Diyos ka pagkarini kay ansindo siran kamazo kon onhon sa na Diyos makawa ya kamazong mga sala. 18Nagabatasan ya babazi singed kaiton ka mga mataed nga aldaw. Kamhan nazehet si Pablo daw minlingi ka pagbaheg ka maonga nga nagahari ka babazi nagalaong nga domalagan ko naa kay si Hiso Kristo labaw iza kanmo. Kamhan minpanaw matood ya maonga.

19Pagkakamhan kaiza ya mga agaron na daragitahay mahagdam siran nga wara di gazed makakowarta agon indakep niran si Pablo daw si Silas. Ingozod disab sirang dowa pagdara dizan ka tenga na siyodad dazaw hokman siran na mga opisyal nga Romanhon. 20Kamhan imbetangbetang na mga mindakep nga nagalaong nga iton nga mga tao Yodayo siran. Kamhan makapasamok siran ka mga tao dini ka kantang longsod. 21Kay mintoldo siran ka mga tao ka pagsopak ka kantang hari nga taga Roma. 22Kamhan inkazethan sin Pablo na tanan mga tao. Ingisi disab na mga opisyal ya mga bado ni Pablo daw si Silas daw minsogo ka pagbonal kanirang dowa. 23Masara gazed ya pagbonal. Kamhan inpapriso daw inpabantazan ka gowardiya daw kandadohan ya prisohan pagdazaw. 24Pagdawat ka na gowardiya ka sogo na mga oloolo inpaseled naiza sin Pablo dalem ka ikadowang kowarto na prisohan. Kamhan inligpitan ya kanirang paa ka liwaan nga linongagan.

25Na, pagkatenga nga ka kahabzen ka nanalinga ya mga ibang piniriso ka pag-ampo nin Pablo daw ya pagkanta ka pagsaza ka Diyos 26nangahezeng gazed ya mga dakolang bato nga tinarokan ka prisohan kay masarang kadakola gazed ya linog pagdazaw. Kamhan nangaabri dazon ya tanan mga pirtahan, nangahebad disab ya mga kadina dizan ka tanan mga piniriso. 27Nakaimata dazon ya magbantazay. Pagpakakita ka naiza ka mga pirtahan nga nangaabri di inhogot naiza ya toong lodzo kay anpatay koman ka toong kaogaringen kay ya kawied naiza patazen iza na hari kay nakadalagan di wani ya mga priso. 28Piro minsinggit si Pablo nga azaw paghikog! Wani ka kaming tanan! 29Kamhan nangazo ya magbantazay ka segà. Kamhan mindali iza pagseled ka ikadowang kowarto. Nagapidpid ya toong lawas ka kahaldek paglohod naiza dizan ka paahan ni Pablo daw si Silas. 30Kamhan in-ated naiza sirang dowa bali ka logwa daw nangotana nga Sinyor, daw ono ya hinangen o dazaw diri hao masilotan ka kanaong mga sala? 31Minsambag siran nga magtoo iko kan Hisos dazaw malowas iko daw ya kanmong pamiliya. 32Kamhan iza daw ya tanan mga sakop naiza nga toong inhel-an inwalihan niran ka sindo mahitenged kan Ginoong Hiso Kristo. 33Kamhan bisan pagkatenga nga ka kahabzen koman impanhogasan na magbantazay ya mga samad nin Pablo nga may kasakit pen ka pagbonali. Kamhan inbenzagan iza daw ya tibolos pamiliya naiza. 34Kamhan indara naiza sin Pablo dizan ka toong lagkaw kay inpakaen. Kamhan nagasaza iza daw ya toong pamiliya kay iza ya mintoo di ka sindo nga garing ka Diyos.

35Pagkamasiselem kaiza ya mga opisyal nga Romanhon minsogo siran ka mga polis nga bohian si Pablo daw si Silas. 36Kamhan inpakahagdam na magbantazay si Pablo nga inpabohian kamo na mga opisyal nga Romanhon agon pomanaw kamo naa kay wara di ya pasangil kamazo dini. 37Piro diri ansogot si Pablo nga nagalaong nga bisan waray sala nami, bisan sakop kami ka siyodad nga Roma, inpabonalan niran kami kahabi dizan ka pagpakakita na mga tao. Kamhan inpapriso kami. Na, koman papanawen sa kami kontana niran nga waray makakita. Diri gazed mahimo! Kinahanglan ya mga opisyal siran ya angkarini dazaw bohian kami. Ani ini ya impanaba ni Pablo.

38Kamhan ya mga polis minpakahagdam siran ka mga opisyal kon ono ya ipanaba ni Pablo. Agon dakola gazed ya kawied niran kay anipen siran mahagdam nga mga sakop ka siyodad nga Roma si Pablo daw si Silas. 39Agon minkandizan siran kanin Pablo kay nangazo siran ka pasaylo ka sazep niran. Kamhan imbohian sirang dowa daw inhangzo ka pagpanaw dizan ka siyodad nga Pilipos. 40Kamhan minpanaw sin Pablo dizan ka prisohan. Pagbisita niran kanin Lidiya minkita disab siran ka mga sakop ni Hisos dizan. Pagkakamhan niran pagsindo kaniran minpanaw si Pablo daw si Silas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index