Search form

Mga Kaazi 16:1

1Minpadazon si Pablo pagpanaw ngaro ka mga longsod nga Dirbi daw Listra. Kamhan may isang sakop ni Hisos doro nga si Timotiyo ya ngaran. Ya toong ina Yodayo daw minsakop disab kan Hisos. Ya toong ama taga Girika.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index