Search form

Mga Kaazi 16:10

10Pagpakahagdam ni Pablo kaiton min-andam kami ka pagkaro ka Masidoniya. Hao nga si Lokas ani ya min-iba kanin Pablo ngaro kay dazaw anwali kami ka madazaw nga sindo mahitenged kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index