Search form

Mga Kaazi 16:12

12Kamhan minbagtas kami ngaro ka siyodad nga Pilipos nga oloolo ka mga longsod doro ka lopa nga Masidoniya. Inharian na mga taga Roma ini nga siyodad. Kamhan nagahela kami doro ka mga talagsa kang aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index