Search form

Mga Kaazi 16:13

13Pagdateng ka na Sabado nga tigpahimlay na mga Yodayo mingawas kami ka pirtahan na siyodad kay karohon dizan ka kilid na sapa kay nagahena-hena kami nga dizan may mga Yodayo nga nagatipon kay anpangamozo ka Diyos. Kamhan nagalo-to kami daw nagapakiglaonglaong ka mga babazi nga nagatipon di.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index