Search form

Mga Kaazi 16:14

14Na, may isang babazi nga nanalinga kanami nga si Lidiya ya ngaran. Taga Tiyatira iza daw magbaligzaay ka panapten nga mararag daw mahal. Ya batasan ni Lidiya bisan diri kon Yodayo iza minhawag iza ka matood nga Diyos. Kamhan mintabang ya Ginoo kanangiza ka pagtoo ka sindo nga inpanaba ni Pablo mahitenged kan Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index