Search form

Mga Kaazi 16:15

15Kamhan inbenzagan iza daw ya tanan mga sakop dizan ka toong lagkaw. Kamhan indapit kami naiza nga nagalaong nga kon anhena-hena kamo nga matood ya pagsakop nao ka Ginoo magbisita kamo kanao dizan ka kanaong lagkaw. Kamhan wara gazed kami magbaribad.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index