Search form

Mga Kaazi 16:17

17Na, ya batasan na daragitahay minsonod iza kanami ni Pablo daw minsinggit nga nagalaong nga ini nga mga taohana mga insogo siran na Labaw nga Diyos ka pagkarini kay ansindo siran kamazo kon onhon sa na Diyos makawa ya kamazong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index