Search form

Mga Kaazi 16:18

18Nagabatasan ya babazi singed kaiton ka mga mataed nga aldaw. Kamhan nazehet si Pablo daw minlingi ka pagbaheg ka maonga nga nagahari ka babazi nagalaong nga domalagan ko naa kay si Hiso Kristo labaw iza kanmo. Kamhan minpanaw matood ya maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index