Search form

Mga Kaazi 16:24

24Pagdawat ka na gowardiya ka sogo na mga oloolo inpaseled naiza sin Pablo dalem ka ikadowang kowarto na prisohan. Kamhan inligpitan ya kanirang paa ka liwaan nga linongagan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index