Search form

Mga Kaazi 16:26

26nangahezeng gazed ya mga dakolang bato nga tinarokan ka prisohan kay masarang kadakola gazed ya linog pagdazaw. Kamhan nangaabri dazon ya tanan mga pirtahan, nangahebad disab ya mga kadina dizan ka tanan mga piniriso.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index