Search form

Mga Kaazi 16:27

27Nakaimata dazon ya magbantazay. Pagpakakita ka naiza ka mga pirtahan nga nangaabri di inhogot naiza ya toong lodzo kay anpatay koman ka toong kaogaringen kay ya kawied naiza patazen iza na hari kay nakadalagan di wani ya mga priso.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index