Search form

Mga Kaazi 16:33

33Kamhan bisan pagkatenga nga ka kahabzen koman impanhogasan na magbantazay ya mga samad nin Pablo nga may kasakit pen ka pagbonali. Kamhan inbenzagan iza daw ya tibolos pamiliya naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index