Search form

Mga Kaazi 16:37

37Piro diri ansogot si Pablo nga nagalaong nga bisan waray sala nami, bisan sakop kami ka siyodad nga Roma, inpabonalan niran kami kahabi dizan ka pagpakakita na mga tao. Kamhan inpapriso kami. Na, koman papanawen sa kami kontana niran nga waray makakita. Diri gazed mahimo! Kinahanglan ya mga opisyal siran ya angkarini dazaw bohian kami. Ani ini ya impanaba ni Pablo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index