Search form

Mga Kaazi 16:38

38Kamhan ya mga polis minpakahagdam siran ka mga opisyal kon ono ya ipanaba ni Pablo. Agon dakola gazed ya kawied niran kay anipen siran mahagdam nga mga sakop ka siyodad nga Roma si Pablo daw si Silas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index