Search form

Mga Kaazi 16:39

39Agon minkandizan siran kanin Pablo kay nangazo siran ka pasaylo ka sazep niran. Kamhan imbohian sirang dowa daw inhangzo ka pagpanaw dizan ka siyodad nga Pilipos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index