Search form

Mga Kaazi 16:6

6Pagkakamhan kaiza min-azi siran ngaro ka mga lopa nga Prigiya daw Galasiya kay ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos wara magtogot kaniran ka pagwali ka mga tao mahitenged kan Kristo doro ka lopa nga Asya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index