Search form

Mga Kaazi 16:9

9Na, pagkakahabzen ka may nakitan ni Pablo nga garing ka Diyos nga may isang tao nga taga Masidoniya nga nagatindeg daw nagahangzo kan Pablo nga nagalaong nga magdali ngarini ka Masidoniya. Tabangi kami dini!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index