Search form

Mga Kaazi 17

1Pagkakamhan nin Pablo pag-azi ka dowang longsod nga Ampipolis daw Apoloniya mindateng di siran ka longsod nga Tisalonika. Na, may isang singbahan na mga Yodayo dizan. 2Kamhan ya batasan ni Pablo minseled iza kaiton nga singbahan kay antoldo iza ka sindo nga garing ka mga daan pinasoyat na Diyos. Kada Sabado keteb ka tolong ka simana 3mintoldo daw minpamatood iza kaniran nga kinahanglan napatay si Hiso Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. Na, si Hisos nga inwali nao kamazo ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Ani ini ya pagsindo ni Pablo kaniran.

4Kamhan may mga talagsa ka nga Yodayo nga mintoo di daw minsakop di kanin Pablo. May mga mataed nga tao nga taga Girika nga magsisingba mintoo gihapon siran daw ya mga mataed nga babazi nga tinahod. 5Piro nagaarig gazed ya mga Yodayo. Kamhan inpatipon niran ya mga bogoy nga magapan-aziazi ka mga dalan na longsod dazaw pansamokon ya mga mataed nga tao. Kamhan insorong niran ya lagkaw ni Hason nga inhel-an ni Pablo daw si Silas kay pabogawan kontana bali ka mga tao dazaw dakpen. 6Piro wara di dalem sin Pablo agon ani koman ya nakab-otan si Hason. Kamhan pinamagbira iza daw ya mga iba pen nga sakop ni Kristo ngaro ka mga oloolo na longsod. Kamhan naninggit ya mga bogoy nga ya dowang tao nga nakapasamok ka tanan mga tao mindateng di siran dini kanta. 7Kamhan inpaseled siran ni Hason. Insopak nirang tanan ya mga balaed ni Sisar nga hari kay may lain nga hari koni si Hisos ya ngaran. Ani ini ya pagsinggit na mga bogoy.

8Pagpakabati ka na mga tao daw ya mga oloolo na longsod nagobot siran. 9Kamhan si Hason daw ya toong mga iba inpapiyansa siran na mga oloolo ka kowarta dazaw bohian sin Pablo. Kamhan inpapanaw.

10Agon pagkakahabzen ka inpapanaw sin Pablo na mga sakop ni Hisos ngaro ka longsod nga Biriya. Pagdateng niran ka Biriya minseled siran ka singbahan na mga Yodayo. 11Kamhan ya mga Yodayo dizan madazaw siran ka mga taga Tisalonika kay gosto siran ampanalinga ka sindo nga garing ka Diyos. Aldaw aldaw nagasosi siran ka mga daan pinasoyat na Diyos dazaw mahagdam siran kon matood ya mga panaba ni Pablo kon diri sa. 12Kamhan mataed ya mga mintoo ka sindo mahitenged kan Hisos. Lakip disab ya mga taga Girika nga babazi nga tinahod daw mga amaama. 13Kamhan ya mga Yodayo nga taga Tisalonika pagpakabati niran nga minwali si Pablo ka mga panaba na Diyos doro ka longsod nga Biriya mindateng disab siran dazaw pansamokon ya mga tao. 14Agon inpapanaw dazon si Pablo na mga sakop ni Hisos ngaro ka baybazen piro si Silas daw si Timotiyo nagapabilin siran doro ka Biriya. 15Kamhan ya mga minbol-os kan Pablo keteb ka siyodad nga Atina min-oli siran kay may ilaong niran kan Silas daw si Timotiyo nga apasa mazo pagdali si Pablo.

16Na, ka nagatagad pen si Pablo doro ka Atina nagalised ya toong hinawa ka pagkazehet kay minkita iza ka mga mataed nga diyosdiyos nga hawagenen na mga taga Atina. 17Agon dizan ka singbahan na mga Yodayo minpakiglaonglaong iza ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga minbalhin di ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan dizan ka tenga na longsod bisan sin-o ya insogat ni Pablo inpakiglaonglaong iza ni Pablo aldaw aldaw. 18Kamhan minkandizan kan Pablo ya mga hanas ka pagtoldo ka toldoan nga garing kan Ipikoriyo daw si Istoiko. Minpakiglalis siran kan Pablo. May nagasaway gihapon nangotana daw ono ya tood naiza nga ignoranti daw tigpanaba dini? May mga iba nagalaong nga mintoldo iza mahitenged ka diyosdiyos na mga tao doro ka lain dapit. Ani ini ya kanirang pagalong-on kay nagawali si Pablo kaniran mahitenged kan Hisos daw ya pagkabohi naiza pagbalik garing ka lebeng. 19Kamhan in-ated di niran iza dizan ka tiponanan na mga malaas inngaranan ka Ariyopago. Kamhan minlaong siran nga gosto kami mahagdam ka bag-ong toldo nga indara mo 20kay anipen kami makabati agon gosto kami mahagdam kon ono ya kahologan naiton. 21Na, ya mga taga Atina daw ya mga bisita tigpanan-og siran daw tigpanalinga ka bisan ono ya bag-ong toldoan kay ani ya batasan niran.

22Kamhan si Pablo mintindeg iza dizan ka mga malaas nga nagatipon ka Ariyopago. Mindiskorso iza kaniran nga kamo nga mga taga Atina, timan-an mazo gazed ini. Nakapaniid hao nga mataed gazed ya mga diyosdiyos nga hawagenen mazo dini ka kamazong longsod. 23Kay kazina ka pagsoroysoroy nao daw pagseleng nao ka mga artal nga haladanan mazo ka makaen ka kamazong mga diyosdiyos nakitan disab nao ya isang artal nga insoyatan dizan ka hopaw nga nagalaong nga Kanang Diyos nga Wara Kilalhi. Na, sindoan ta kamo mahitenged ka matood nga Diyos nga inhaladan mazo nga wara pen mazo kilalhi. 24Iza nga matood nga Diyos Maghinangay iza ka kalibotan daw ya tanan mga betang dini ka kalibotan. Kamhan wara iza magkinahanglan ka paghela dalem ka lagkaw nga hininang na mga tao kay Magbebeet iza ka langit daw lopa. 25Kamhan wara iza magkinahanglan ka bisan ono garing ka tao kay iza ya magahatag kantang tanan tao ka kinabohi daw ya hinawa daw ya tanan mga betang. 26Garing ka isang tao minhinang iza ka tanan mga klasi nga tao dazaw anhela siran ka tibolos kalibotan. Kamhan nagabeet iza ka pagsonodsonod na panahon daw hain dapita ya mga kaeltanan na mga dapit na paghela nirang tanan 27dazaw anhena-hena siran mahitenged kanangiza. Kamhan iza nga impangitan niran makilalhan iza niran. Kay diri kon aro ya Diyos ka bisan sin-o nga tao dini kanta. 28Kamhan ya magsoyatay nga taga dini ani ya minlaong nga iza nga nagahela daked minhatag iza kanta ka kantang kinabohi. Nakapahingas iza ka kantang mga lawas. Nakapahena-hena iza kanta. Kamhan ya mga iba pen nga magsoyatay nga taga dini ani ya minlaong nga inhinang na Diyos nga kita di ya toong mga maanak kay kawandini pen minhinang iza ka kantang mga karaan. Ani ini ya sinoyat na mga taga dini ka Atina. 29Agon kon matood nga inhinang na Diyos nga kita di ya toong mga maanak singed kita ka toong hitsora agon diri kita anlaong nga singed iza ka bolawan kon tinggà kon bato nga hininang na hanas nga tao. 30Keteb koman nakaanget ya Diyos ka batasan na mga tao piro koman minsogo iza ka tanan mga tao ka paghinelsel. 31Kay may tirmino naiza nga pahamtangan ya mga tao ka silot ka kanirang mga sala. Ani anhokom si Hiso Kristo nga inpili daan na Diyos kay matadeng iza paghokom. Ya pagbohi na Diyos kan Kristo pagbalik garing ka lebeng ani ya pagpamatood nga iza ya anhokom ka tanan mga tao kay-an. Ani ini ya pagsindo ni Pablo ka mga taga Atina.

32Pagpakabati ka niran ka pagpanan-og mahitenged ka pagbohi ka tao garing ka lebeng may mga nagatamay piro may mga iba nga nagalaong nga an-isab kami pagpanalinga kaini nga sindo. 33Kamhan minpanaw si Pablo dizan ka mga natipon. 34Min-iba kanangiza ya mga mintoo di ka sindo mahitenged kan Kristo. Dizan kaniran may isang oloolo na mga nagatipon dizan ka Ariyopago si Diyonisiyo ya ngaran daw ya isang babazi nga si Damaris ya ngaran daw ya mga iba pen nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index