Search form

Mga Kaazi 17:12

12Kamhan mataed ya mga mintoo ka sindo mahitenged kan Hisos. Lakip disab ya mga taga Girika nga babazi nga tinahod daw mga amaama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index