Search form

Mga Kaazi 17:13

13Kamhan ya mga Yodayo nga taga Tisalonika pagpakabati niran nga minwali si Pablo ka mga panaba na Diyos doro ka longsod nga Biriya mindateng disab siran dazaw pansamokon ya mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index