Search form

Mga Kaazi 17:16

16Na, ka nagatagad pen si Pablo doro ka Atina nagalised ya toong hinawa ka pagkazehet kay minkita iza ka mga mataed nga diyosdiyos nga hawagenen na mga taga Atina.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index