Search form

Mga Kaazi 17:17

17Agon dizan ka singbahan na mga Yodayo minpakiglaonglaong iza ka mga Yodayo daw ya mga diri kon Yodayo nga minbalhin di ka tinoohan na mga Yodayo. Kamhan dizan ka tenga na longsod bisan sin-o ya insogat ni Pablo inpakiglaonglaong iza ni Pablo aldaw aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index