Search form

Mga Kaazi 17:19

19Kamhan in-ated di niran iza dizan ka tiponanan na mga malaas inngaranan ka Ariyopago. Kamhan minlaong siran nga gosto kami mahagdam ka bag-ong toldo nga indara mo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index