Search form

Mga Kaazi 17:2

2Kamhan ya batasan ni Pablo minseled iza kaiton nga singbahan kay antoldo iza ka sindo nga garing ka mga daan pinasoyat na Diyos. Kada Sabado keteb ka tolong ka simana

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index