Search form

Mga Kaazi 17:22

22Kamhan si Pablo mintindeg iza dizan ka mga malaas nga nagatipon ka Ariyopago. Mindiskorso iza kaniran nga kamo nga mga taga Atina, timan-an mazo gazed ini. Nakapaniid hao nga mataed gazed ya mga diyosdiyos nga hawagenen mazo dini ka kamazong longsod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index