Search form

Mga Kaazi 17:23

23Kay kazina ka pagsoroysoroy nao daw pagseleng nao ka mga artal nga haladanan mazo ka makaen ka kamazong mga diyosdiyos nakitan disab nao ya isang artal nga insoyatan dizan ka hopaw nga nagalaong nga Kanang Diyos nga Wara Kilalhi. Na, sindoan ta kamo mahitenged ka matood nga Diyos nga inhaladan mazo nga wara pen mazo kilalhi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index