Search form

Mga Kaazi 17:24

24Iza nga matood nga Diyos Maghinangay iza ka kalibotan daw ya tanan mga betang dini ka kalibotan. Kamhan wara iza magkinahanglan ka paghela dalem ka lagkaw nga hininang na mga tao kay Magbebeet iza ka langit daw lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index