Search form

Mga Kaazi 17:28

28Kamhan ya magsoyatay nga taga dini ani ya minlaong nga iza nga nagahela daked minhatag iza kanta ka kantang kinabohi. Nakapahingas iza ka kantang mga lawas. Nakapahena-hena iza kanta. Kamhan ya mga iba pen nga magsoyatay nga taga dini ani ya minlaong nga inhinang na Diyos nga kita di ya toong mga maanak kay kawandini pen minhinang iza ka kantang mga karaan. Ani ini ya sinoyat na mga taga dini ka Atina.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index