Search form

Mga Kaazi 17:29

29Agon kon matood nga inhinang na Diyos nga kita di ya toong mga maanak singed kita ka toong hitsora agon diri kita anlaong nga singed iza ka bolawan kon tinggà kon bato nga hininang na hanas nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index