Search form

Mga Kaazi 17:3

3mintoldo daw minpamatood iza kaniran nga kinahanglan napatay si Hiso Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Kamhan inbohi iza na Diyos pagbalik garing ka lebeng. Na, si Hisos nga inwali nao kamazo ani matood si Kristo nga hari nga pinili na Diyos. Ani ini ya pagsindo ni Pablo kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index