Search form

Mga Kaazi 17:32

32Pagpakabati ka niran ka pagpanan-og mahitenged ka pagbohi ka tao garing ka lebeng may mga nagatamay piro may mga iba nga nagalaong nga an-isab kami pagpanalinga kaini nga sindo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index