Search form

Mga Kaazi 17:34

34Min-iba kanangiza ya mga mintoo di ka sindo mahitenged kan Kristo. Dizan kaniran may isang oloolo na mga nagatipon dizan ka Ariyopago si Diyonisiyo ya ngaran daw ya isang babazi nga si Damaris ya ngaran daw ya mga iba pen nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index