Search form

Mga Kaazi 17:4

4Kamhan may mga talagsa ka nga Yodayo nga mintoo di daw minsakop di kanin Pablo. May mga mataed nga tao nga taga Girika nga magsisingba mintoo gihapon siran daw ya mga mataed nga babazi nga tinahod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index